Domů / Podpora / Návod na montáž a obsluhu pt napětí
Měříme pro Vás vysoké napětí

Návod na montáž a obsluhu pt napětí

Montážní poloha přístrojových transformátorů VTS i VTD je libovolná. Přístroje VTO a VPT se montují pouze v poloze svislé.

Transformátory se upevňují pomocí čtyř šroubů M10 (VTS 12 a VTD 12), nebo M12 (VTS 25, VTS 38, VTD 25, VTO 38, VPT 38 a VTDOR 38), za otvory v základové desce nebo v základových profilech. Připojení VN napětí na primární straně doporučujeme kabelovými oky s 10 mm a šrouby M10 s max. utahovacím modulem 20 Nm. Příklad montážního systému transformátoru je uveden na obr.1 (VTS 12). Ke kontaktování na vn straně transformátorů s izolátory doporučujeme z důvodu odpružení dynamických sil v síti použít vodiče max. průřezu 6 mm2 a kabelová oka.

POZOR při montáži nesmí dojít k mechanickému předepnutí izolátorů ve směru od těla transformátoru.

V případě odstávky doporučujme transformátory očistit od hrubých nečistot a dotáhnout spoje.

Před uvedením transformátoru do provozu je nutno uzemnit kovovou podstavu transformátoru (zemnící „kostka“ se šroubem M8×15 s max. utahovacím momentem 10Nm viz. obr.1).

06

Uzemnění sekundárních výstupů se provádí pomocí šroubů M5×16 (max. utahovací moment 2.7 Nm) a propojek (viz. obr. 2), které jsou součástí příbalu každého transformátoru. Příklad montáže je na obr. 2. Konstrukce transformátorů umožňuje přepínání rozsahů na sekundárních odbočkách transformátoru. Příklady jsou uvedeny na následující straně.Sekundární svorkovnice transformátorů pro venkovní provedení (typ VTO a VPT) je opatřena vodovzdorným krytem (IP65) s plombovacím šroubem a dále po stranách dvěma závity Pg16 s našroubovaným zaslepením a průchodkou pro průvlek sekundárních vodičů. Sekundární svorkovnice transformátorů pro venkovní provedení (typ VTO a VPT) je opatřena vodovzdorným krytem s plombovacím šroubem a vodovzdornou vývodkou pro připojení sekundárních vodičů.

POZOR! Po každém zapojení je třeba překontrolovat zdali není sekundární vinutí uzemněno jednou svorkou na svorkovnici přístroje a druhou svorkou vývodem v nn části. V opačném případě je přístroj zapojen do zkratu a po zapnutí vn dojde k destrukci.

07

Příklady zapojení sekundární svorkovnice měřicích transformátorů napětí včetně speciálních případů

Jednopólové přístrojové transformátory typu VTS pro použití v trojfázových, neúčinně uzemněných soustavách jsou zpravidla opatřeny dvěma sekundárními vinutími, z nichž první se používá pro účely měření nebo jištění, druhé k signalizaci zemního spojení. Zapojují se v trojčlenné skupině, do tří fází, přičemž primární a sekundární vinutí se zapojí do hvězdy, pomocné vinutí do otevřeného trojúhelníku viz. el. schéma obr. 3.
Svorka „N“ primárního vinutí, jedna svorka sekundárního vinutí a jedna z koncových svorek otevřeného trojúhelníka musí být za provozu uzemněny. (POZOR! V případě uzemnění otevřeného trojúhelníka na dvou svorkách hrozí poškození přístroje.) Příklad zapojení svorkovnice je na obr. 4.

08

V následujícím je uveden příklad přepínatelného jednopólového transformátorů s převodem 6600–11000/√3//100/√3 V. Přepínání je umožněno odbočkou na sekundárním vinutí. Na obr. 5 je schéma pro převod 6600/√3//100/√3 V. Měřicí výstup je mezi svorkami a1 – n, svorka a2 zůstává nezapojena. Montáž svorkovnice je na obr. 6. Schéma pro převod 11000/√3//100/ √3 V je zobrazeno na obr. 7. Měřicí výstup je zde mezi svorkami a2 – n, svorka a1 zůstává nezapojena. Montáž svorkovnice je na obr. 8.

09

Dvoupólové přístrojové transformátory VTD a VPT mají všechny součásti primárního vinutí, včetně svorek, izolované od země. Izolace je dimenzována na hladinu zkušebních napětí dle odpovídajícího jmenovitého napětí. Za provozu musí být jedna ze sekundárních svorek uzemněna (neplatí pro zapojení do tzv. „V“).Na obr. 9 je elektrické schéma transformátoru. Zapojení svorkovnice pro vnitřní provedení je na obr. 10 a pro venkovní provedení na obr. 11.

10

Pozn.: Uvedená zapojení jsou doporučená výrobcem pouze tam, kde odborný projektant neurčí jinak.

Vyobrazení sekundární svorky: