Domů / Podpora / Rozsahy přesnosti přístrojových transformátorů proudu
Měříme pro Vás vysoké napětí

Rozsahy přesnosti přístrojových transformátorů proudu

KPB Intra s.r.o.
Ing. Josef Stejskal

Následující článek pojednává o vlastnostech měřicích transformátorů proudu (dále jen MTP) ve vztahu ke vznikajícím širším potřebám zákazníků .
V poslední době vzniká problém stále větší proměnlivosti odběru elektrické energie v závislosti na střídání dne a noci event. na ročním období (léto, zima atd). Zájmem distributorů i odběratelů elektrické energie je co nejpřesnější měření v poměrně širokém rozsahu . U MTP se doposud v praxi používalo tzv. přepínatelné provedení, které umožňuje využití dvou jmenovitých proudů kde zpravidla vyšší proud je dvounásobkem nižšího. Jiným principem je transformátor s jedním jmenovitým proudem, ale konstrukčními materiály umožňujícími široký rozsah měření definovaný tzv. třídou „S“ (speciál). V následujícím je uveden popis principu přepínání, rozsahy měření přepínatelných verzí a srovnání s třídou „S“. Přepínání proudu se provádí buď na primární nebo na sekundární straně. Na sekundární straně je konstrukčně jednodušší a přepnutí proudu se řeší odbočkou v sekundárním vinutí. Způsob zapojení je zřejmý ze schématu obr. 1 (provedení 50-100//5A ).

Obr. 1 Obr 1.
Obr. 2 Obr. 2

Primární přepínání se provádí sériovým (pro nižší proud) či paralelním zapojením (pro vyšší proud) sekcí primárního vinutí viz obr.2. Výhodou je dosažení zkratové třídy úměrné přepnutému proudu (nižší proud má průřez vinutí daný průřezem sekce zatímco vyšší proud má průřez vinutí dvojnásobkem průřezu sekce). Ve srovnání s prvním způsobem je výrobně obtížnější, což má svou odezvu v konečné ceně.

Rozsah přesnosti obou přepínatelných verzí je na dán normou ČSN EN 600 44-1 a je na obr. 3. Z obrázku je patrno, že požadovaná třída přesnosti 0.5% je dodržena v oblasti 100 až 120% jmenovitého proudu a to jak u nižšího tak vyššího proudu přepnutí (znázorněno tmavými výseky v modrém poli). Směrem k menším proudům se pak koridory přesnosti rozestupují (černé čáry) tak, že při 20% proudu dosahují přesnost 0.75% (zjednodušeně řečeno přesnost se zhoršuje).

Obr. 3
Obr. 3

Poměrně malý rozsah přesností přepínatelných provedení je vykoupen tzv. třídou „S“ (speciál). Dle výše uvedené normy je přesnost garantována v rozsahu 20 až 120% jmenovitého proudu. Na grafu jsou koridory znázorněny tmavou modrou čarou a pole přesnosti je světle modré. Při objednávání se předepisuje jako „0.5S“ Srovnáme-li cenu přepínatelných verzí s třídou „S“ lze obecně říci, že třída „S“ je levnější o rozdíl závisející na hodnotě primárního proudu. Nezanedbatelnou výhodou třídy „S“ je také ta skutečnost , že není nutno přepínat a konat s tím související montážní práce vázané na předem smluvené vypínání vn.

Závěrem nelze než doporučit třídu „S“ jako provedení s universálnějším použitím za přiměřenou cenu.