Domů / Podpora / Zapojování přístrojových transformátorů napětí a proudu
Měříme pro Vás vysoké napětí

Zapojování přístrojových transformátorů napětí a proudu

KPB Intra s.r.o.
Ing. Josef Stejskal

Zkušenosti se zapojováním přístrojových transformátorů napětí ukazují, že ne každá montážní firma má zcela jasno jak prakticky měnič zapojit. V následujícím jsou uvedeny příklady správného zapojení, možné chyby a prevence proti nim.

Přístrojové transformátory napětí
Obecně platí, že transformátor napětí nelze provozovat do zkratu a pokud k tomu dojde nastane ve velice krátkém čase exploze. Následně pak dojde ke škodám na okolním zařízení.

Zapojení trojce jednopólových transformátorů s jedním měřicím a jedním pomocným vinutím je nutno provést dle schématu na obr.1 Na měřicích vinutích (100/√3 V) jsou zapojeny voltmetry. Vždy jedna ze svorek je uzemněna (zde svorka „n“).

Obr. 1 Obr. 2
Obr. 1 Obr. 2

Pomocné vinutí (100/3 V) je zapojeno do tzv. „otevřeného trojúhelníka“. Na rozdíl od předchozího je zde uzemnění pouze v jednom bodě. Příklad praktického zapojení je na obr. 2
Jednou z chyb které se montážní firmy dopouští je uzemnění otevřeného trojúhelníka podobně jako u měřicích vinutí tzn. vždy jedna ze svorek sekundáru je připojena na zem. Zde však vzhledem k charakteru zapojení dojde k uzemnění nejen svorky „da“ ale i „dn“ a transformátory jsou provozovány do zkratu. Následně dojde k explozi.

Další chybou, která se v praxi objevuje je nedostatečná kontrola . Stává se, že jedna montážní firma zapojí měřicí vinutí transformátorů dle obr.1 tj. uzemní svorku „n“. Tato firma realizuje pouze montáž transformátorů. Další firma zapojí voltmetry a k uzemnění použijí jeho zemní svorku . Ta však je přes přívod spojena se svorkou „a“ transformátoru. Celkové zapojení nikdo neověří. Pak přístroje znovu běží do zkratu a exploze je otázkou vteřin.

Přístrojové transformátory proudu
Určitou výhodou montáže transformátorů proudu je, že v případě chyby zapojení nedochází k explozím i zde však může dojít k poškození přístroje event. ohrožení obsluhy.

Obecně platí, že sekundární vývody jsou buď zapojeny na zátěž nebo jsou propojeny do zkratu a jeden z vývodů je uzemněn. Princip je patrný z obr. 3 a z obr.5 V praxi dochází k několika chybám.  Jednou může být neuzemnění jedné ze svorek sekundáru. Pak vzniká kapacitní vazba a sekundár srší na kostru. Při delším trvání se vytvoří vodivé cesty.

Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5
Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5

Dalším zdrojem chyb mohou být nejasnosti s přepínatelným provedením transformátoru. Na obr. 4. je zobrazen správný příklad zapojení Zde je patrno, že vždy zůstává jedna svorka volná . Chyba vzniká když se tato svorka uzemní. Pak transformátor přestane měřit.

Předcházet výše uvedeným chybám lze několika způsoby. Předně musí montáž provádět osoby odborně zdatné, které mají v dané oblasti praxi. Pokud praxi nemají je třeba si prostudovat montážní návodku, která je u každého přístroje a nebo prostudovat katalogovou dokumentaci (viz. "Návod na obsluhu a montáž"). Dále pak je třeba provádět kontrolu celkového obvodu tzn. nejen prací, které provádí každá jednotlivá firma, ale zapojení jako celku a jeho soulad s projektem. Vždyť k ověření uzemnění svorek a zátěží stačí pouze odpojit vodiče a dále pak proměření ohmmetrem.

Výše byly uvedeny praktické zkušeností s montáží měničů, naznačeny možné chyby a způsob nápravy.

Doufáme, že jsme tímto přispěli k pochopení problematiky a prevenci následných škod.